Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ - Χημεία Ενώσεων Συναρμογής (θεωρία)

Περικλής Ακρίβος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Bασικές έννοιες, ονοματολογία, μέθοδοι παρασκευής, ισομέρεια, δομή, κατηγορίες και εφαρμογές των ενώσεων συναρμογής. Σύμπλοκα με διάφορο αριθμό συναρμογής. Δραστικότητα των ligands. Σταθερότητα των ενώσεων συναρμογής .

medicine science health professions subject

Προπονητικές Προσαρμογές στις Αναπτυξιακές Ηλικίες

Χρήστος Κοτζαμανίδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η μελέτη της εξέλιξης των φυσικών και κινητικών ικανοτήτων του αναπτυσσόμενου παιδιού, των μεθόδων προπόνησης, καθώς και τις διαφορές στην προπόνηση αυτών των ικανοτήτων μεταξύ παιδιών και ενηλίκων.

natural sciences subject

Βιολογίας: Special topics of genetics

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Ελένη Δροσοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διδάσκονται οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης των γονιδιωμάτων και του γενετικού πολυμορφισμού. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις σχετικές με γενετικούς και φυσικούς χάρτες υψηλής ανάλυσης, τα προγράμματα ανάλυσης προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών γονιδιωμάτων, τη Συγκριτική Γονιδιωματική και τη Λειτουργική Γονιδιωματική, την Εξωπυρηνική Κληρονομικότητα, τα μεταθετά στοιχεία και τη Γενετική Πληθυσμών και τη Διαχείριση.

natural sciences subject

Θεωρία και Αλγόριθμοι Γράφων

Ιωάννης Μανωλόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με βασικά ζητήματα σχετικά με την θεωρία γράφων όπως βασικοί ορισμοί, θεωρήματα και αλγόριθμοι. Αρχικά, παρουσιάζονται βασικοί ορισμοί και πράξεις σχετικές με τους γράφους. Στο υπόλοιπο μέρος του μαθήματος, εξετάζονται βασικά και εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τις κυριότερες εφαρμογές της θεωρίας γράφων και τη συνδεσμικότητα, την επιπεδικότητα, τον χρωματισμό και άλλα.

natural sciences subject

Οικονομική γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Θωμάς Μπουρνάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βασικές αρχές της οικονομικής της παραγωγής και της παραγωγής προϊόντων, Γεωργική εκμετάλλευση, τύποι εκμεταλλεύσεων, οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ρόλος του αγρότη στη λήψη αποφάσεων, ως διαχειριστή της γεωργικής εκμετάλλευσης. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, Οργάνωση και αναδιοργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

engineering subject

Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Δημήτριος Σαραφίδης, Ιωάννης Παρασχάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εκμάθηση και εμβάθυνση βασικών εννοιών των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, χρήση λογισμικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση εφαρμογών σε γνωστικά αντικείμενα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.

medicine science health professions subject

Μοριακή Βιολογία

Χρήστος Παναγιωτίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κληρονομικότητα, γονίδια και DNA. Κληρονομικότητα και γονίδια. Γονίδια και ένζυμα. Η ταυτοποίηση του DNA ως γενετικού υλικού. Δομή και οργάνωση του γονιδιώματος. Γονιδίωμα φυτικών κυττάρων και υποκυτταρικών οργανιδίων (μιτοχόνδρια, πλαστίδια). Ο αναδιπλασιασμός του DNA. Έκφραση της γενετικής πληροφορίας. Σχέση γονιδίων-πρωτεϊνών. Ο ρόλος του αγγελιοφόρου RNA. Ο γενετικός κώδικας. RNA ιοί και αντίστροφη μεταγραφή. Μεταγραφή, πολυμεράση του RNA και μεταγραφικοί παράγοντες (κατάταξη, δομή και δράση). Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων στο επίπεδο της μεταγραφής, στο μετα-μεταγραφικό επίπεδο και στο επίπεδο της μετάφρασης. Μεταφορά πρωτεϊνών σε υποκυτταρικά οργανίδια και η ρύθμιση της. Μετάδοση βιολογικών μηνυμάτων. Ορμόνες και άλλα μόρια μεταφοράς σήματος και οι υποδοχείς τους. Λειτουργικές δράσεις των υποδοχέων της επιφάνειας του κυττάρου και των ενδοκυτταρικών υποδοχέων. Μηχανισμοί ενδοκυτταρικής μεταφοράς σήματος. Μεταφορά σήματος και κυτταρο-σκελετός. Εισαγωγή στο ανασυνδυαζόμενο DNA. Ενδονουκλεάσες περιορισμού. Σχηματισμός ανασυνδυασμένων μορίων DNA. Φορείς για ανασυνδυαζόμενο DNA. Έκφραση κλωνοποιημένων γονιδίων. Αρχές προσδιορισμού της αλληλουχίας των νουκλεϊνικών οξέων. Ενίσχυση του DNA με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. Ανάλυση της λειτουργικότητας των γονιδίων. Γενετική ανάλυση σε ζυμομήκυτες. Εισαγωγή μεταλλάξεων σε κλωνοποιημένα DNA. Εισαγωγή μεταλλάξεων σε κυτταρικά γονίδια.

humanities and arts subject

Σύγχρονη Γαλλική Δραματουργία

Καλλιόπη Εξάρχου - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο τέλος του 20ου αιώνα το καθεστώς της υβριδικότητας στη λογοτεχνία διευρύνεται και εδραιώνεται. Ήδη από το 1970 ανιχνεύονται στοιχεία αυτής της ειδολογικής ανάμειξης, η οποία παίρνει στο χώρο του θεάτρου διαστάσεις που συχνά χαρακτηρίζονται «επικίνδυνες». Πιο συγκεκριμένα είναι η δραματουργία μετά το 1970 που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του μαθήματος, το οποίο μέσα από την θεματική και μορφική προσέγγιση των κειμένων αποσκοπεί στη διαπίστωση της εξέλιξης της θεατρικής γραφής που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται στον άξονα του ειδολογικού διαλόγου και ιδιαίτερα του δραματικού/επικού.

natural sciences subject

Γεωθερμία

Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης - Προπτυχιακό - (A+)
Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Bασικές έννοιες. Mηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας. Πηγές θερμότητας στο εσωτερικό της Γης. Θερμική κατάσταση του εσωτερικού της Γης. Γεωθερμικά πεδία. Kατηγορίες υδροθερμικών συστημάτων. Γεωθερμική ενέργεια ψηλής ενθαλπίας (παραγωγή γεωθερμικών ρευστών, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επιπτώσεις στο περιβάλλον). Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας (παραγωγή γεωθερμικού ρευστού, χρήσεις, επιπτώσεις στο περιβάλλον). Θερμά άνυδρα πετρώματα. Oικονομική απόδοση συστημάτων εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας. Mέθοδοι εντοπισμού και εκτίμησης γεωθερμικών ενεργειακών πηγών.

humanities and arts subject

Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες

Ολιβιέ Ντελέ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να συλλαμβάνουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν δραστηριότητες αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες.