Βρέθηκαν 95 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

Κοινωνικές προσομοιώσεις: Μεθοδολογία και Προοπτικές

Ιωάννης Κατερέλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Οι κοινωνικές προσομοιώσεις εμφανίζονται στις αρχές της δεκαετίας του '60 αλλά η πραγματική ευρεία διάδοση τους έρχεται στις αρχές της δεκαετίας του'90. Ο προσωπικός υπολογιστής δίνει την δυνατότητα στους κοινωνικούς επιστήμονες να «δοκιμάζουν» τις ιδέες τους και να επαληθεύουν τις υποθέσεις τους. Στο μάθημα παρουσιάζουμε τις σχολές που κυριάρχησαν στο στερέωμα των κοινωνικών προσομοιώσεων καθώς και την νέα οπτική που φιλοδοξούν να εισάγουν στις κοινωνικές επιστήμες.

other discipline image

Πολιτική Οικονομία ΙΙ Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Χρυσάφης Ιορδάνογλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες και τρόπο λειτουργίας της πολιτικής οικονομίας, η οποία στο παρόν μάθημα προσεγγίζεται κυρίως μακροοικονομικά. Το μάθημα περιλαμβάνει το αντικείμενο μελέτης και τους στόχους της μακροοικονομικής θεωρίας, θέματα σχετικά με το Α.Ε.Π(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), τον πληθωρισμό και την ανεργία, τα κλασσικά μακροοικονομικά υποδείγματα, την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης,υποδείγματα μικρών ανοιχτών οικονομιών και οι βασικές του διαφορές από τις κλειστές, το υπόδειγμα Solow, η αύξηση του πληθυσμού και η τεχνολογική πρόοδος, ο πληθωρισμός σε συνάρτηση με το χρήμα, βραχυχρόνιες διακυμάνσεις,το υπόδειγμα IS-LM,τη συναθροιστική προσφορά και τέλος τη συναθροιστική ζήτηση στην ανοιχτή οικονομία.

other discipline image

Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι

Ιωάννης Κατερέλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι το να προσφέρει στον φοιτητή τα βασικά εργαλεία προκειμένου να διενεργήσει την κοινωνική έρευνα αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί ανάλυση της φύσεως, των σκοπών και της χρησιμότητάς της.Το μάθημα μετά από μια εισαγωγή στην έννοια της κοινωνικής έρευνας, παρουσιάζει αναλυτικά μια γενική θεώρηση των μεθόδων στην κοινωνική ψυχολογία.Έπειτα παρουσιάζονται θέματα σχετικα με την παρατήρηση και την άμεση παρατήρηση ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μια συνέντευξη και ερωτηματολόγιο.Το μάθημα κλείνει με την παρουσίαση θεματολογίας σχετικής με τον πειραματισμό και στοιχείων στατιστικής.

other discipline image

Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης Ι

Χρήστος Ξανθόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης» Ι παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές τοποθετήσεις σχολών και προσώπων που πρεσβεύουν ότι η γνώση δημιουργείται ως αποτέλεσμα δράσης κοινωνικών παραγόντων. Η πορεία του μαθήματος είναι η ακόλουθη. Παρουσιάζονται πρώτα οι βασικές «παραδοσιακές» αντιλήψεις για τη δημιουργία της γνώσης - της επιστημονικής γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η επιστήμη και η εξέλιξή της ως προϊόν σωρευτικής διαδικασίας και ορθολογικής ανάλυσης των εμπειρικών δεδομένων. Στη συνέχεια προσεγγίζονται κριτικά οι αμφισβητήσεις του μοντέλου αυτού. Για το σκοπό αυτό έμφαση δίνεται στους λεγόμενους «ιστορικιστές» (Hanson, Kuhn, Feyerabend), αφού προηγουμένως έχουν σύντομα παρουσιασθεί απόψεις των Bachelard και Duhem που οδηγούν (σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες) στις θέσεις των προαναφερομένων. Αναφορές γίνονται, επίσης, στον Popper, κυρίως σε σχέση με τον Kuhn, καθώς και στον Lakatos. Τέλος αναλύονται ορισμένα κεφάλαια από το έργο του Diderik Batens Ανθρώπινη γνώση. Συνηγορία υπέρ μιας χρήσιμης ορθολογικότητας. Ο σκοπός της διδασκαλίας των κεφαλαίων αυτών από το προαναφερόμενο βιβλίο είναι όχι να καταλήξουν οι φοιτητές σε μια τελική άποψη για τη δημιουργία της γνώσης, αλλά να διαπιστώσουν μια προσπάθεια χαλαρής «σύνθεσης» των εκ διαμέτρου αντίθετων απόψεων. Με τον τρόπο αυτό όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν επιλέξουν και το μάθημα Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης ΙΙ, στο οποίο αναλύεται το ίδιο θέμα αλλά υπό διαφορετική, πιο σύγχρονη και πιο ριζοσπαστική, οπτική, θα έχουν ήδη σχηματίσει μια εικόνα των συζητήσεων που διεξάγονται στον τομέα αυτό.

social sciences  subject

Πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη και πολιτική

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα εξετάζει την πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη και πολιτική, εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομίας στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια ιστορική αναδρομή στα τεκταινόμενα από το 1982 έως σήμερα και εστιάζοντας μεγάλο μέρος του στο Νόμο Υπ’αριθμόν 4280/2014, ο οποίος αναλύεται και επεξηγείται πλήρως.

other discipline image

Κοινωνική Πολιτική

Θεόδωρος & Ευστάθιος Σακελλαρόπουλος & Τσοτσορός - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Βασικό σκοπό του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή του φοιτητή στις βασικές έννοιες, θεωρήσεις και κριτικές του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα περιλαμβάνεται εκτενής ανάλυση του νέου αλλά και του κλασικού κοινωνικού κράτους, κριτική του κράτους πρόνοιας καθώς και κριτική της κριτικής αυτής, οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που επιβάλλουν την αναμόρφωση του κοινωνικού κράτους, οι μετασχηματισμοί στον κόσμο της εργασίας και η διεθνοποίηση αυτής, στρατηγικές αναμόρφωσης του κοινωνικού κράτους καθώς και συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ανωτέρω θεματικών.

other discipline image

Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Κοινωνική Διαμεσολάβηση

Βασιλική Αρτινοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες τάσεις παρέμβασης στο πλαίσιο ή τα όρια των συστημάτων απονομής της δικαιοσύνης. Ειδικότερα αναλύονται οι ιδεολογικές, κοινωνιολογικές, πολιτισμικές προσεγγίσεις των εναλλακτικών παραδειγμάτων για την απονομή της δικαιοσύνης, όπως είναι η αποκαταστατική ή επανορθωτική δικαιοσύνη. Η κοινωνική διαμεσολάβηση ως έννοια και ως πρακτική για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων που εφαρμόζεται σε κοινωνικό, νομικό, εργασιακό και σχολικό περιβάλλον περιλαμβάνεται στις κυριότερες εφαρμοσμένες πολιτικές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Η εκπαίδευση των φοιτητών στις τεχνικές επικοινωνίας και της κοινωνικής διαμεσολάβησης συνιστά ειδική ενότητα του μαθήματος και περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων διάρκειας τουλάχιστον δέκα διδακτικών ωρών.

other discipline image

Οικονομική Γεωγραφία

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Η προβλεπόμενη διδακτέα ύλη: Βασικές έννοιες και ορισμοί. Σχέσεις με άλλες οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Σχέσεις γεωγραφίας οικονομικής ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου. Γεωγραφικές μέθοδοι ανάλυσης. Κατανομή, των πόρων, του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων στο χώρο. Χρήσεις γης, δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Ανάπτυξη και προγραμματισμός, διαχείριση πόρων και σχεδιασμός χώρου. Ανάλυση επιπτώσεων. Διάφορες διαλέξεις.

other discipline image

Οργανωμένο Έγκλημα

Γρηγόρης Λάζος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται καταρχήν οι βασικές εγκληματολογικές θεωρήσεις σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα (ως οργανωμένη ομάδα, ως παραοικονομία, ως τρόπος ένταξης εθνικών μειονοτήτων σε κοινωνία) και οι πλέον σύνθετες που αναπτύχθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αναλύονται τα πεδία και οι τρόποι δράσης της οργανωμένης εγκληματικότητας. Στη συνέχεια, κατατίθεται μια βάσιμη αφήγηση των μορφών οργανωμένης εγκληματικότητας από τον 17ο αιώνα (πειρατεία Καραϊβικής, Ιταλική και Αμερικανική Μαφία, πολιτική μηχανή σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη κα., κινεζικό και ιαπωνικό οργανωμένο έγκλημα, και, πρόσφατα, σε Κολομβία, Ασιατικό Τρίγωνο και μετασοβιετική Ρωσία. Εξετάζεται η σχέση της οργανωμένης εγκληματικότητας με την παγκοσμιοποίηση. Τέλος, το μάθημα στρέφει την προσοχή του στην ιστορία της οργανωμένης εγκληματικότητας στην πορνεία στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1830 ως την Τρούμπα και τα Βούρλα (Πειραιάς) και τον Βαρδάρη (Θεσσαλονίκη), ως τη σύγχρονη διεθνική σωματεμπορία αλλοδαπών γυναικών (δεκαετία 1980, εκδιδόμενες από Καραϊβική, Ταϋλάνδη και Πολωνία, και δεκαετίες 1990 και 2000, εκδιδόμενες από Ανατολική Ευρώπη, Βαλκανική και Αφρική).

social sciences  subject

Eιδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σήμερα μετά την μετεξέλιξή των. Ο προληπτικός και ο κατασταλτικός έλεγχος των ΟΤΑ υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Αυτοδιοικητικών Οργανισμών. Τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα Κοινωνικά προγράμματα των Δήμων για τη «Βοήθεια στο σπίτι». Η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Ο ρόλος των Αυτοδιοικητικών Φορέων για την πολιτιστική ανάπτυξη. Το εργασιακό καθεστώς και η πολιτική για την απασχόληση στους Οργανισμούς της Αυτοδιοικητικής Πολιτείας. Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η φορολογική πολιτική και ο ρόλος των Δήμων για την εφαρμογή της. Ο ρόλος των Δήμων στην προώθηση των συστημάτων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.