Βρέθηκαν 35 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παναγιώτης Βλάμος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βασικά Σύνολα. Πραγματικοί Αριθμοί – Αξιώματα του R – Κλειστότητα του R. Μιγαδικοί Αριθμοί. Ευκλείδειοι χώροι. Ακολουθίες. Μονοτονία – Φράγματα, Υπακολουθίες, Σύγκλιση. Αριθμητικές Σειρές. Κριτήρια Σύγκλισης, Απόλυτη και Σχετική Σύγκλιση, Τηλεσκοπικές Σειρές. Συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Πράξεις, Όριο και Συνέχεια, Παράγωγος, Βασικά Θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού, Ακρότατα – Κυρτότητα, Θεώρημα Taylor, Σειρές Taylor – Δυναμοσειρές, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Συναρτήσεις Βήτα και Γάμμα, Εφαρμογές Ολοκληρωμάτων, Διαφορικές εξισώσεις. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Είδη συναρτήσεων, Όριο και Συνέχεια, Κατευθυνόμενη – Μερική Παράγωγος, Ακρότατα – Δεσμευμένα Ακρότατα. Ολοκλήρωση, Διπλή ολοκλήρωση, Πολλαπλή ολοκλήρωση, Αλλαγή Μεταβλητών, Εφαρμογές πολλαπλής ολοκλήρωσης, Θεωρία Fourier, FFT.

natural sciences subject

Τεχνητή Νοημοσύνη

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στόχοι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ιστορική Αναδρομή. Προβλήματα και επίλυση. Τεχνικές Αναζήτησης. Τυφλή και πληροφορημένη αναζήτηση. Αναζήτηση λύσης σε παιχνίδια δύο αντιπάλων. Προτασιακή Λογική. Κατηγορηματική Λογική. Κανόνες Συμπερασμού. Συλλογιστική. Αναπαράσταση Γνώσης. Σημασιολογικά Δίκτυα. Εννοιολογικοί Γράφοι. Μηχανική Μάθηση. Μάθηση με βάση τα παραδείγματα. Οι αλγόριθμοι του πλησιέστερου γείτονα. Δέντρα Αποφάσεων. Στοχαστική Μάθηση. Η πλατφόρμα μηχανικής μάθησης Weka. Έμπειρα Συστήματα. Η Γλώσσα παραγωγής CLIPS. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

natural sciences subject

ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Φοίβος Μυλωνάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βασικές έννοιες γραφικών με υπολογιστές και εφαρμογές τους. Τρόποι αναπαράστασης, παραγωγής και απεικόνισης τριδιάστατων δεδομένων. Μετασχηματισμοί και συστήματα συντεταγμένων. Φωτισμός και χρωματισμός. Απεικόνιση υφής και εφαρμογές της. Αλγόριθμοι σκίασης αντικειμένων. Δομές δεδομένων και εφαρμογή στην επιτάχυνση απεικόνισης. Συστήματα σωματιδίων (particles). Βασικές αρχές κίνησης (animation). Αρχιτεκτονικές σύνθεσης γραφικών, προγραμματισμός επεξεργαστών γραφικών με χρήση vertex και pixel shaders. API γραφικών (DirectX και OpenGL). Προχωρημένες τεχνικές απεικόνισης σε προγραμματιζόμενους επεξεργαστές γραφικών.

natural sciences subject

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αδαμαντία Πατέλη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επιχειρηματική στρατηγική. Στρατηγικό management. Διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.). Μέθοδοι αξιολόγησης στρατηγικών Π.Σ. Ο στρατηγικός ρόλος των ενδο-επιχειρησιακών Π.Σ. Σύνδεση της επιχειρηματικής στρατηγικής και των Π.Σ. Επίδραση των Πληροφοριακών Συστημάτων στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων. Πληροφοριακά Συστήματα και αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών. Διοίκηση υπηρεσιών Πληροφοριακών Συστημάτων σε έναν οργανισμό.

natural sciences subject

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά της φυσικής γλώσσας. Μορφολογική επεξεργασία. Κανονικές Εκφράσεις. Αυτόματα και Μετατροπείς Πεπερασμένων Καταστάσεων. Σύνταξη. Ανάπτυξη Γραμματικών. Τύποι Γραμματικών και φορμαλισμοί. Iεραρχία Chomsky. Συντακτική Ανάλυση. Σημασιολογική Επεξεργασία. Ερμηνεία. Λογική Φόρμα. Επιλεκτικοί περιορισμοί. Σημασιολογικά δίκτυα. Οντολογίες. Πραγματολογία. Ανάλυση Λόγου. Επίλυση αναφορών. Επισημείωση μερών του λόγου. Στοχαστική σύνταξη. Επαγωγή γραμματικής. Άρση Αμφισημίας Λέξεων. Σύνθεση Φυσικής Γλώσσας. Αυτόματη Μετάφραση. Εξαγωγή Πληροφορίας. Το πακέτο εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας NLTK. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

humanities and arts subject

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΜΠΕΤΤΧΕΡ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές δεξιότητες για την συγγραφή και παρουσίαση των εργασιών τους. Επίσης θα διδαχθούν τρόπους αναζήτησης πληροφοριών μέσω Δια-δικτύου και τρόπους χρήσης των ηλεκτρονικών περιοδικών που παρέχονται δωρεάν από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Θα γίνει εκμάθηση χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

natural sciences subject

Βάσεις Δεδομένων Ι

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΟΥΤΑΣ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Φυσική αποθήκευση στο δίσκο. Μοντελοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων – ER, σχεσιακό μοντέλο). Σχεσιακή άλγεβρα. Αρχές Κανονικοποίησης, γλώσσες επερωτήσεων (η γλώσσα SQL) και συστήματα τέταρτης γενιάς (4GLs), Πίνακες - Δημιουργία πινάκων και συσχετίσεων - Ερωτήσεις (απλές, αριθμητικές) με χρήση της QBE (MS-Access) και της SQL. Θέματα Ασφάλειας.

humanities and arts subject

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ύστερη Αρχαιότητα και πρώιμος Μεσαίωνας. Οι ιστοριογραφικές ερμηνείες. Εισαγωγή στις μεσαιωνικές πηγές και τα εργαλεία έρευνας. Η βαρβαρική Ευρώπη και τα βαρβαρικά βασίλεια. Το φραγκικό βασίλειο. Η ανάδειξη της αριστοκρατίας και οι συγκρούσεις με τη βασιλεία. Η επικράτηση των Καρολιγγείων. Το καρολίγγειο κράτος. Οικονομία της Ευρώπης (αγροτική εκμετάλλευση, εμπόριο, οδοί του εμπορίου).

natural sciences subject

ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ένα σημαντικό μέρος των δικτύων που αντιμετωπίζουμε αλλά και χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας είναι τα ασύρματα δίκτυα. Τα δίκτυα παρουσιάζονται με πολλές και ολοένα ενδιαφέρουσες μορφές (π.χ., δίκτυα τηλεφωνίας, ανταλλαγής δεδομένων) και πραγματικά αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών μας αναλογιζόμενοι πως βασικό στοιχείο των ανθρώπινωνκοινωνιών είναι η επικοινωνία. Τα δίκτυα (είτε ασύρματα, είτε ενσύρματα) διέπονται εν τέλει από τις ίδιες βασικές αρχές και αυτό είναι που φιλοδοξεί να δείξει το παρόν πόνημα. Οι κανόνες είναι σχεδόν οι ίδιοι και μας εκπλήσσει το γεγονός πως σχεδόν κάθε δίκτυο που απαντάμε (π.χ., το δίκτυο των ανθρωπίνων σχέσεων) υπακούει αυτούς τους κανόνες.

humanities and arts subject

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ

Ανδρέας Φλώρος - Προπτυχιακό - (A+)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

To μάθημα "Τεχνολογία Ήχου" είναι επιλογής μάθημα που διδάσκεται στο Β' εξάμηνο του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με την τεχνολογία του ήχου και τα οποία αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών στην καλλιτεχνική πράξη και δημιουργία, με επίγνωση των περιορισμών και των δυνατοτήτων που παρέχουν. Η ύλη του μαθήματος οργανώνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα που έχουν προκύψει από την διεθνώς εφαρμοζόμενη πρακτική διδασκαλίας του αντικειμένου της τεχνολογίας του ήχου σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιγράφεται συνοπτικά ως εξής: Ακουστικές διατάξεις και συστήματα: ηλεκτρικά, μηχανικά, ακουστικά υποσυστήματα και μετατροπείς. Συστήματα αναπαραγωγής και εγγραφής ηχητικών σημάτων: η αλυσίδα της ηχητικής αναπαραγωγής και ηχογράφησης. Αρχές στερεοφωνίας, αναλογικά πρότυπα πολυκαναλικού ήχου. Αναλογικά συστήματα υψηλής πιστότητας: συστήματα βινυλίου, αναλογικής κασέτας και ραδιοφωνικής μετάδοσης/λήψης AM και FM. Αναλογικές τεχνολογίες κινηματογραφικού ήχου. Μετατροπή αναλογικού ηχητικού σήματος σε ψηφιακό, συστήματα μετατροπής αναλογικό-σε-ψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό. Το φαινόμενο της αναδίπλωσης, τεχνικές dithering, υπερδειγματοληψίας και διαμόρφωσης θορύβου. Κωδικοποίηση ψηφιακών ηχητικών σημάτων (PCM, DSD, PWM). Τεχνολογίες και πρότυπα συμπίεσης μη απωλεστικής και απωλεστικής συμπίεσης: FLAC, ADPCM, AC-3 MPEG Audio. Ψηφιακά πολυκάναλα συστήματα/πρότυπα ήχου και εφαρμογές πολυκαναλικού ήχου (studio και οικιακού ή επαγγελματικού κινηματογράφου). Τεχνολογίες αποθήκευσης ηχητικών σημάτων: αποθήκευση σε αρχεία υπολογιστή, σε φορητά ψηφιακά μέσα και σε οπτικούς δίσκους. Πρότυπα οπτικών και ψηφιακών μαγνητικών δίσκων για αποθήκευση ηχητικών δεδομένων. Ψηφιακή εκπομπή, τεχνολογίες ψηφιακής ραδιοφωνικής μετάδοσης.