Βρέθηκαν 95 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

Εισαγωγή στην Επιστημολογία

Χρήστος Ξανθόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στην ύλη του μαθήματος εντάσσεται η έρευνα για τη δυνατότητα της γνώσης και τα σκεπτικιστικά επιχειρήματα, το πεδίο από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε γνώση (ορθός λόγος - νους, εμπειρία -αισθήσεις), ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται η γνώση με την επιστήμη στην εποχή μας και άλλα βασικά ερωτήματα της επιστημολογίας. Για την εξέταση των θεμάτων αυτών, ακολουθείται η παρακάτω πορεία: α) Διευκρινίζεται κατά το δυνατόν η έννοια της Επιστημολογίας και διακρίνεται από την έννοια της Φιλοσοφίας της Επιστήμης. β) Γίνεται μνεία στις απόψεις του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των σκεπτικών για τη γνώση. γ) Στο πλαίσιο των αντιλήψεων για τη γνώση των νεότερων χρόνων, παρουσιάζονται (i) επιλεκτικά οι θέσεις για τη γνώση (πηγή, διαδικασία πρόσκτησης) των ορθολογιστών (Descartes – Καρτέσιος) και των άγγλων εμπειριστών (Locke, Berkeley, Hume - Λοκ, Μπέρκλεϋ, Χιουμ) και (ii) αναλυτικά η έννοια της ορθολογικότητας, ο ρόλος που παίζει και η σημασία που της αποδίδεται στη σύγχρονη διαμάχη μεταξύ των ορθολογιστών και κονστρουκτιβιστών ως προς τη συγκρότηση της επιστήμης και της γνώσης καθώς, αναλύονται, επίσης, ορισμένες από τις βασικές θέσεις μιας από τις ριζοσπαστικότερες σχολές του σύγχρονου κονστρουκτιβισμού, της Σχολής του Εδιμβούργου.

social sciences  subject

Αυτόχθονοι Πολιτισμοί, Βιωσιμότητα και Παγκοσμιοποίηση

Diana Riboli - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Τι σημαίνει «αυτόχθονες» ή «ιθαγενείς» στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο; Με ποιο τρόπο καθορίζεται η «αυθεντικότητα» των ομάδων αυτών σε ένα υπάρχον πλαίσιο αποικιοκρατικής και μεταποικιακής φαντασιακής αντίληψης; Είναι εφικτή μια βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή μια ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη της τις οικολογικές περιβαλλοντικές αντιλήψεις των διαφορετικών αυτοχθόνων λαών; Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση των απειλών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι λεγόμενοι αυτόχθονες πολιτισμοί στην πάλη για την επιβίωση και την αναγνώριση δικαιωμάτων. Αντλώντας από πρόσφατα εθνογραφικά παραδείγματα και υλικό από διάφορες χώρες του κόσμου, καθώς και από θεωρίες της οικολογικής ανθρωπολογίας και της ανθρωπολογίας της ανάπτυξης, οι φοιτητές θα διερευνήσουν τις «αυτόχθονες» αντιλήψεις και τις στρατηγικές περί βιωσιμότητας στη συνάντηση ή/και τη σύγκρουσή τους με τα συμφέροντα της παγκόσμιας αγοράς ή/και των τοπικών πολιτικών και οικονομικών καθεστώτων.

other discipline image

Στερεότυπα

Αλεξάνδρα Χατζή - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Βασικό σκοπό του μαθήματος αποτελεί η γνωριμία και εξοικείωση του φοιτητή με έννοια των στερεοτύπων. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα παρουσιάζει ορισμούς και θεωρητικές προσεγγίσεις των στερεοτύπων καθώς και μετρήσεις σχετικά με τα αυτά. Ακολουθεί εκτενής παρουσίαση της αλλαγής στερεοτύπων, οι παλαιές και νέες μορφές προκαταλήψεις, το μοντέλο του περιεχομένου των στερεοτύπων(Stereotype Content Model), τα κίνητρα για μη προκατάληψη καθώς και το πώς ρυθμίζεται η προκατάληψη, οι μηχανισμοί και οι συνέπειες της καταστολής των στερεοτύπων, τα μεταστερεότυπα, ενώ τέλος το μάθημα κλείνει με την ανάλυση και την παρουσίαση της έννοιας της στερεοτυπικής απειλής (Stereotype Threat).

social sciences  subject

Οπτικός Πολιτισμός

Γιάννης Σκαρπέλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειον Πανεπιστήμιο

H όραση είναι ένα από τα κεντρικά μέσα πρόσληψης του πολιτισμού, τόσο με την έννοια που του δίνει η ανθρωπολογία, όσο και με εκείνη που του δίνουν οι σπουδές πολιτισμού. Το μάθημα μελετά τις κύριες προσεγγίσεις στο ορατό και τη σύνδεσή του τόσο με τον πολιτισμό, όσο και την πρόσδεσή του στο τρίπολο εικόνα-γνώση- εξουσία. Στη συνέχεια, το μάθημα εστιάζει στην εμπειρική έρευνα του οπτικού πολιτισμού, με παραδείγματα από την υφιστάμενη βιβλιογραφία, στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας των οπτικών σπουδών, και στην υπολογιστική ανάλυση οπτικών δεδομένων.

other discipline image

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι

Θεόδωρος & Ευστάθιος Σακελλαρόπουλος & Τσοτσορός - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός. Αφενός μεν γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και πραγματικότητες της Πολιτικής Οικονομίας, αφετέρου δίνεται έμφαση στη σημασία των εννοιών και των αναλυτικών εργαλείων που προκύπτουν από αυτές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας σύγχρονης οικονομίας. Απώτερος στόχος είναι να κατακτήσουν όλοι οι σπουδαστές ένα κοινό βασικό επίπεδο οικονομικών γνώσεων ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν σύγχρονες συζητήσεις σε κρίσιμα θέματα για την κοινωνική θεωρία. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν τα εξής: Βασικά χαρακτηριστικά σύγχρονων οικονομιών: στενότητα συντελεστών παραγωγής, καταμερισμός εργασίας και εξειδίκευση παραγωγής, οργάνωση παραγωγής και τεχνική πρόοδος, διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Οικονομικά συστήματα: οικονομία της αγοράς και μεικτή οικονομία. Ιστορική εξέλιξη και σημερινή θέση του κράτους στην οικονομική πολιτική. Σχολές οικονομικής σκέψης: Από τον κλασσικισμό στον μετα-κεϋνσιανισμό Σχηματισμός των τιμών στην αγορά του πλήρους ανταγωνισμού κατά την νεοκλασική θεωρία Η ισορροπία της οικονομίας κατά την κεϋνσιανή θεωρία Η νέοκεϋνσιανή και η νέα κλασική μακρο-οικονομική. Διλήμματα της οικονομικής πολιτικής

other discipline image

Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διαμάντω Αναγνώστου - Προπτυχιακό - (A-)
Δημόσια Διοίκηση, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα αυτό έχει αφετηρία την κεντρική σημασία που αποκτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα απέναντι στις προκλήσεις των πολυπολιτισμικών κοινωνιών της Ευρώπης αναφορικά με ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες μειονοτήτων, μεταναστών και προσφύγων.

other discipline image

Πολιτική Οικονομία ΙΙ Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Χρυσάφης Ιορδάνογλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες και τρόπο λειτουργίας της πολιτικής οικονομίας, η οποία στο παρόν μάθημα προσεγγίζεται κυρίως μακροοικονομικά. Το μάθημα περιλαμβάνει το αντικείμενο μελέτης και τους στόχους της μακροοικονομικής θεωρίας, θέματα σχετικά με το Α.Ε.Π(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), τον πληθωρισμό και την ανεργία, τα κλασσικά μακροοικονομικά υποδείγματα, την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης,υποδείγματα μικρών ανοιχτών οικονομιών και οι βασικές του διαφορές από τις κλειστές, το υπόδειγμα Solow, η αύξηση του πληθυσμού και η τεχνολογική πρόοδος, ο πληθωρισμός σε συνάρτηση με το χρήμα, βραχυχρόνιες διακυμάνσεις,το υπόδειγμα IS-LM,τη συναθροιστική προσφορά και τέλος τη συναθροιστική ζήτηση στην ανοιχτή οικονομία.

other discipline image

Συνταγματικά Δικαιώματα

Πηνελόπη & Μαρία-Νέδα Φουντεδάκη & Κανελλοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Τα Συνταγματικά Δικαιώματα αναφέρονται στην οριοθέτηση μιας σφαίρας ελευθερίας του ανθρώπου και των κοινωνικών ομάδων έναντι της εξουσίας, στην συμμετοχή στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, στην διασφάλιση από την κρατική εξουσία των βασικών βιοτικών αναγκών, στην αναγνώριση από το κράτος των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων κοινωνικών ομάδων. Όλα αυτά συγκροτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η ανάπτυξη και η κριτική ερμηνεία του συστήματος των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά οργανώνονται στο Σύνταγμά μας αποτελούν το αντικείμενο του μαθήματος.

other discipline image

Το Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη

Ντία Αναγνώστου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα έχει ως βασικό του σκοπό την παρουσίαση στον φοιτητή του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται το φαινόμενο της μετανάστευσης σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ένταξη των μεταναστών και πιο συγκεκριμένα το σχετικό νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο, η πολιτική συμμετοχή και η ιδιότητα του πολίτη και οι μετανάστες στην οικονομία και στην εκπαίδευση. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στην διάσταση του κοινωνικού φύλου στη μετανάστευση, στη χάραξη πολιτικής και διαχείρισης της μετανάστευσης στη δημόσια διοίκηση, στους πρόσφυγες και στους αιτούντες άσυλο, ενώ το μάθημα κλείνει με τα θέματα της παράτυπης μετανάστευσης και τα δικαιώματα των μεταναστών.

other discipline image

Ανεργία και πολιτικές απασχόλησης.

Μαρία Καραμεσίνη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα κοινωνικής πολιτικής, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Σκοπός του μαθήματος είναι η σύνδεση των θεωριών για την ανεργία με τις πολιτικές προώθησης της απασχόλησης και η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών στην καταπολέμηση της ανεργίας. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το μάθημα είναι οι εξής: θεωρίες της ανεργίας και τυπολογία των πολιτικών απασχόλησης, σκοποί, εργαλεία και αποτελεσματικότητα των διαφορετικών κατηγοριών πολιτικών (ενεργητικές, παθητικές, θεσμικές, μείωση χρόνου εργασίας), η μεταπολεμική εμπειρία της πολιτικής απασχόλησης στις αναπτυγμένες χώρες, η εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική της απασχόλησης.