Βρέθηκαν 187 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
agricultural sciences subject

Εφαρμοσμένη Εντομολογία

Χρήστος Αθανασίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στην γεωργική-οικονομική εντομολογία, με έμφαση στους εντομολογικούς εχθρούς των καλλιεργειών (δενδρωδών, φυτών μεγάλης καλλιέργειας, λαχανοκομικών, ανθοκομικών αλλά και του αστικού πρασίνου). Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες της μορφολογίας, βιολογίας, ηθολογίας, φαινολογίας και αντιμετώπισης- διαχείρισης των εντόμων στις καλλιέργειες. Για τον σκοπό αυτό, οι διάφοροι εντομολογικοί εχθροί παρουσιάζονται ανά καλλιέργεια (μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, δημητριακά, ψυχανθή κτλ.) και ανά κατηγορία ως προς τη σημασία τους. Επιπροσθέτως, γίνεται λεπτομερής αναφορά και στις προτεραιότητες των διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης, τόσο στο επίπεδο της καλλιέργειας, όσο και στο επίπεδο της διαχείρισης των εντομολογικών εχθρών σε μεγάλες περιοχές. Έμφαση επίσης δίνεται και στην ολοκληρωμένη και βιολογική αντιμετώπιση και στις κύριες μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρωτόκολλα φυτοπροστασίας. Ομοίως, στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής/φοιτήτρια λαμβάνει γνώση των κύριων μορφολογικών χαρακτηριστικών τόσο των υπό μελέτη εντόμων, όσο και των συμπτωματολογικών προτεραιοτήτων για την ορθή αναγνώριση της προσβολής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια και για τα είδη που καλύπτονται στο μάθημα θα: • Έχει τη βασική γνώση της αναγνώρισης των εντόμων των καλλιεργειών, η οποία θα καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ κύκλο ξενιστών, καθώς και της αναγνώρισης των προσβολών που προκαλούνται από τα έντομα αυτά. • Έχει τη δυνατότητα εξεύρεσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης μεθόδων αντιμετώπισης, με έμφαση στις μεθόδους ολοκληρωμένης και βιολογικής αντιμετώπισης. • Θα είναι σε θέση να σχεδιάσει, προτείνει και να εκτελέσει προγράμματα αντιμετώπισης, τόσο σε επίπεδο καλλιέργειας όσο και σε επίπεδο διαχείρισης εντόμων σε μεγάλες περιοχές.

natural sciences subject

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

Παντελής Μπάγκος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε προηγμένες μεθόδους και εφαρμογές της Βιοπληροφορικής. Τα κυριότερα θέματα που μελετώνται είναι: η γλώσσα προγραμματισμού Perl και η χρήση της σε ερωτήματα Βιοπληροφορικής, αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού, στοίχιση ακολουθιών, ανάλυση βιολογικών δικτύων, μικροσυστοιχίες DNA και ανάλυση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης.

engineering subject

ΣΤΑΤΙΚΗ Ι

Ευριπίδης Μυστακίδης - Προπτυχιακό - (A)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της στατικής. Το μάθημα πραγματεύεται τη μόρφωση των ισοστατικών φορέων και τον υπολογισμό της έντασης και της παραμόρφωσής τους. Επίσης διδάσκονται οι γραμμές επιρροής των ολόσωμων και δικτυωτών φορέων. Ιδιαίτερη βαρύτητητα δίνεται στην αρχή των δυνατών έργων και στις εφαρμογές της. Αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ένταση και παραμόρφωση των φορέων και η κατανόηση της ροής των δυνάμεων σε ισοστατικούς φορείς.

engineering subject

Τεχνολογία Βιομηχανικής Αντιρρύπανσης

Νικόλαος Ανδρίτσος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει τις βασικές αρχές για τον έλεγχο των διαφόρων ατμοσφαιρικών ρύπων. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων, που ασχολούνται όχι μόνο με τις κύριες τεχνολογίες μείωσης των αέριων ρυπαντών, αλλά συζητιούνται και συναφή θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η όξινη απόθεση, η νομοθεσία και η μέτρηση των σωματιδιακών ρύπων και οι πηγές ρύπων, φυσικές και ανθρωπογενείς. Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση με έμφαση τα σωματίδια. Οι πιο σημαντικές τεχνολογίες για τις εκπομπές σωματιδίων συζητιούνται στη δεύτερη ενότητα. Η τρίτη ενότητα ασχολείται με το ρόλο των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και με τρεις τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών αυτών. Τέλος, η τέταρτη ενότητα πραγματεύεται τον έλεγχο των οξειδίων του αζώτου και του θείου και του μονοξειδίου του άνθρακα.

natural sciences subject

Διακυτταρική Επικοινωνία - Μεταγωγή σήματος

Αιμιλία Ζίφα - Προπτυχιακό - (A+)
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μιας τεράστιας ποικιλίας εξωκυτταρικών χημικών σημάτων, βάση των οποίων καθορίζεται ο εξειδικευμένος ρόλος του κάθε κυττάρου, η θέση που θα καταλάβει, όπως επίσης και αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει ή αν θα διαιρεθεί. Τα σήματα αυτά μεταφέρονται, μέσω ποικίλων αλληλεπιδρόντων ενδοκυτταρικών σηματοδοτικών οδών, από την κυτταρική μεμβράνη στον πυρήνα, όπου συντονίζουν την καθημερινή φυσιολογία και συμπεριφορά του κυττάρου. Σ' αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν μεταξύ τους τα κύτταρα, πώς ερμηνεύουν και πώς μετατρέπουν στο εσωτερικό τα σήματα που δέχονται. Θα επικεντρωθούμε στα ζωικά κύτταρα, γιατί οι γνώσεις μας σχετικά με την κυτταρική επικοινωνία στα φυτικά κύτταρα είναι περιορισμένες.

engineering subject

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οι οπτικοακουστικές τεχνολογίες ως εργαλείο σύλληψης, ανάλυσης και σύνθεσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το μάθημα αποτελεί τη βασική εισαγωγή στη χρήση των αναπαραστατικών μέσων και τεχνολογιών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα διάφορα εικονογραφικά μέσα μας παρέχουν τη δυνατότητα αναπαράστασης και έκφρασης της πραγματικότητας. Ταυτόχρονα επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον τρόπο που η πραγματικότητα προσεγγίζεται. Ακριβώς η λειτουργία τους αυτή τα αναδεικνύει σε συστήματα αναφοράς. Οι διαφορετικές τεχνικές δεν αποτελούν απλά μέσα παραγωγής αντικειμένων, προϊόντων και υπηρεσιών αλλά παράλληλα επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο αντίληψης που έχει μια κοινωνία για το χώρο, το χρόνο, την κίνηση και την ύλη. Η όραση έχει ιστορία. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας εξαρτάται από μοντέλα κατανόησης βασισμένα στην εκπαίδευσή μας, στην καλλιέργειά μας, την ψυχολογική κατάσταση, κλπ. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων σχεδίασης και αναπαράστασης του υλικού χώρου αλλά και παραγωγής του νέου, ψηφιακού χώρου έχει επηρεάσει αποφασιστικά τον χαρακτήρα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική εκπαίδευση βασιζόταν αποκλειστικά στην σχεδίαση και αναπαράσταση του υλικού χώρου, μέσω σχεδίων σε χαρτί και μέσω της δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων (μακετών). Το θέμα της αναπαράστασης του χώρου είναι κυρίαρχο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αφού αναφέρεται στους κώδικες επικοινωνίας αλλά και στη διαδικασία σύλληψης και δημιουργίας.

engineering subject

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Κωνσταντίνος, Ιωάννης Περάκης, Φαρασλής - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να δώσει μία αντίληψη του χώρου με την καταγραφή του από δορυφορικές εικόνες και να παρουσιάσει νέες ερευνητικές αντιλήψεις στην ανάλυση του χώρου από δορυφορικές εικόνες και παράγωγά τους τόσο σε συνδυασμό με εξωγενή δεδομένα (π.χ. τοπογραφικούς, θεματικούς χάρτες και άλλου είδους ψηφιακά υπόβαθρα του χώρου) όσο και από την ποικιλία της διακριτικότητας των εικόνων αυτών (χωρική-χρονική-φασματική-εύρος ανάλυσης).

engineering subject

Υδρολογία

Αθανάσιος Λουκάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα φαινόμενα και στις φυσικές διαδικασίες της επιφανειακής υδρολογίας και συνολικά του υδρολογικού κύκλου, η κατανόηση των φαινομένων και η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων βροχόπτωσης και παροχής με στόχο την εύρεση της καταιγίδας και της παροχής σχεδιασμού για την μελέτη υδροτεχνικών έργων. Το μάθημα βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν την τεχνική και διανοητική τους ικανότητα ετοιμάζοντας τους για την εργασία σαν μηχανικοί και για μεταπτυχιακές σπουδές. Το μάθημα εκθέτει τους φοιτητές σε υπολογιστικές τεχνικές της Τεχνικής Υδρολογίας που χρησιμοποιούνται στην μοντέρνα πρακτική των Πολιτικών Μηχανικών.

engineering subject

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Αναστάσιος Σταματέλλος - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης. Ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοήσει το σχεδιασμό και τη λειτουργία του βασικού εξοπλισμού των ΜΕΚ, (εμβολοφόρες ΜΕΚ – αεριοστρόβιλοι), τους βασικούς τύπους θαλάμων καύσης (βενζινοκινητήρας, diesel, GDI), και να καταστεί ικανός να φέρει σε πέρας βασικούς υπολογισμούς σε κύρια εξαρτήματα των ΜΕΚ, υποσυστημάτων τους, ζυγοστάθμισης, καθώς και να κατανοεί τα συστήματα ελέγχου και διάγνωσής τους (engine management systems).

engineering subject

Θερμοδυναμική Ι

Αναστάσιος Σταματέλλος - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Θερμοδυναμική μπορεί να θεωρηθεί ως η επιστήμη της ενέργειας. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση εννοιών όπως σύστημα, ενέργεια, ιδιότητα, κατάσταση, διεργασία, κύκλος, θερμοκρασία και πίεση. Επιπλέον, η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη θερμοδυναμική θέτει ισχυρές βάσεις και αποτελεί αναμφισβήτητα εφόδιο για το μηχανικό.