Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Ανδρονίκη Καταραχιά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός του Μαθήματος είναι η ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου καθώς και η ανάλυση των σύγχρονων πρακτικών της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στο πλαίσιο του μαθήματος δίνεται έμφαση στην έννοια και τη σημασία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, στο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και την οργάνωσή του, στη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής προσωπικού, στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη την κινητοποίηση την αξιολόγηση και τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων.

social sciences  subject

Επιχειρηματικά Σχέδια

Συμεών Καραφόλας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Κοζάνης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα εξετάζει τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Με βάση αυτό καταγράφεται κατ’ αρχήν η δομή και οργάνωση της επιχείρησης. Καταγράφονται οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης. Καταγράφονται η ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών, του ανταγωνισμού καταδεικνύοντας έτσι και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων. Καταγράφεται η χρηματοοικονομική ανάλυση που προκύπτει από τα έσοδα-έξοδα, το κόστος και χρηματοδότηση της επένδυσης. Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι αναγκαία, καθώς δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της. Δείχνει τις αδυναμίες, τα δυνατά σημεία και τους στόχους της επιχείρησης και αποτελεί τη βάση με την οποία θα συγκριθούν τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και γενικότερα, η πορεία της επιχείρησης. Με το επιχειρηματικό σχέδιο οι υποψήφιοι χρηματοδότες και επενδυτές μπορούν να σχηματίσουν άποψη για το πόσο εφικτή και επικερδής είναι μια προτεινόμενη επιχειρηματική ιδέα ή επένδυση αλλά και πόσο ικανή είναι η διοίκηση της εταιρίας στο να την υλοποιήσει επιτυχώς.

other discipline image

Ηγεσία

Ανδρονίκη Καταραχιά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της ηγεσίας και την διαφορά της από την διοίκηση μέσα σε ένα διεθνές περιεχόμενο ώστε να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας. Το μάθημα μέσα από τη συστημική προσέγγιση της ηγεσίας εστιάζει και αναλύει θέματα όπως η έννοια της ηγεσίας και η σχέση της με τη διοίκηση, οι διαφορετικές θεωρίες και πρότυπα ηγεσίας. Επίσης συζητούνται θέματα όπως η ισχύς η επιρροή και ο έλεγχος, η χαρισματική ηγεσία καθώς και ρόλος της ηγεσίας στη διοίκηση των αλλαγών, την οργανωσιακή μάθηση και τη λήψη αποφάσεων

social sciences  subject

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Ηλέκτρα Πιτόσκα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Κοζάνης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

-την έννοια και τις μορφές των διεθνών οικονομικών σχέσεων, την διεθνή μικροοικονομική και μακροοικονομική ως τμήματα της θεωρίας της διεθνούς οικονομικής. -Η μελέτη της μεταβολής και ανάπτυξης του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος στις διαδικασίες διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης της οικονομικής ζωής. Τις μορφές, τις μεθόδους και τα εργαλεία των διεθνών οικονομικών συναλλαγών. -των αντικειμενικές γνώσεις ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας, ως ένα παγκόσμιο σύστημα αλληλοσύνδεσης των εθνικών οικονομιών. -τις αρχές λειτουργίας των μηχανισμών της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. καθώς και του ρόλου των διεθνών οικονομικών οργανισμών και των ενώσεων στην επίλυση των προβλημάτων της παγκόσμιας οικονομίας. -την ανάλυση των διεθνών οικονομικών ανταλλαγών με την χρήση της κλασικής και νεοκλασικής θεωρίας του διεθνούς εμπορίου -την θεωρία της εμπορικής πολιτικής (δασμοί και προστασία), την θεωρία των τελωνειακών ενώσεων και της κοινής αγοράς (την διεθνή κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών). -το διεθνές νομισματικό, συναλλαγματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. -την θεωρία του ισοζυγίου πληρωμών και τον μακροοικονομικό ρόλο του Ισοζυγίου πληρωμών, αλλά και την μακροοικονομική ρύθμιση σε μικρή και μεγάλη ανοικτή οικονομία. -την αγορά συναλλάγματος και την θεωρία της συναλλαγματικής ισοτιμίας. -Την συναλλαγματική πολιτική, τον μακροοικονομικό ρόλο της ΣΙ, τα εργαλεία της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. -Την μακροοικονομική ισορροπία στην ανοικτή οικονομία, τα μοντέλα της εσωτερικής και εξωτερικής οικονομικής ισορροπίας στην ανοικτή οικονομία. -Την διεθνή μακροοικονομική πολιτική στην ανοικτή οικονομία, με σταθερή και κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία.

social sciences  subject

Διοίκηση εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας

Ιωάννης Αντωνιάδης, Αναστάσιος Αλεξανδρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η σημασία της εξωστρέφιας και των εξαγωγών για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αναλύεται το μεθοδολογικό εργαλείο “8 Βήματα για να Εξάγω” , και γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στις διαδικασίες εξαγωγών.

humanities and arts subject

Εφαρμοσμένη Ποιμαντική

Μαρία Καράμπελια - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιερατικών σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή σε θέματα Εφαρμοσμένης Ποιμαντικής, όπως η συστηματική εξέταση και εύρεση αποτελεσματικών τρόπων για την πνευματική καθοδήγηση του εκκλησιαστικού πληρώματος, και η αποτύπωση ορισμένων μορφών αντιμετώπισης ποιμαντικών προβλημάτων σύμφωνα με τις αρχές της εκκλησιαστικής παράδοσης και ζωής.

social sciences  subject

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Δημήτριος Μαυρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγικό μάθημα στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την εξέλιξη των ιδεών της πολιτικής οικονομίας ως απαραίτητο υπόβαθρο για μία ολοκληρωμένη οικονομική μόρφωση. Παράλληλα, αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο των σημαντικότερων γεγονότων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών που επηρέασαν τους οικονομικούς στοχαστές και διαμόρφωσαν την σκέψη τους. Αναφορά στις ιδέες και απόψεις των κυριότερων εξ αυτών από τον 16ο αιώνα έως σήμερα.

engineering subject

Βάσεις Δεδομένων

Δημοσθένης Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιερατικών σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και εξοικείωσηστην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS)

engineering subject

Τεχνολογία Μετρήσεων Ι

Μαρία Γούλα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα (θεωρία & εργαστήριο) «Τεχνολογία Μετρήσεων Ι», επιδιώκει να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές ικανότητες στον σχεδιασμό και εκτέλεση διαδικασιών μέτρησης και δειγματοληψίας, στατιστικής επεξεργασίας των μετρήσεων, ανάλυσης και αξιολόγησης των σφαλμάτων καθώς και στην εύρεση και ανάλυση των φυσικών προτύπων που διέπουν τα φυσικά ή τεχνητά συστήματα και στον υπολογισμό φυσικών ιδιοτήτων και παραμέτρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αρχές και εφαρμογές των αισθητήρων, συμπεριλαμβάνοντας τη σχεδίαση και κατασκευή, τις αρχές λειτουργίας, αλλά και πρακτικά παραδείγματα όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των πρώτων αρχών και η απόκτηση βασικών ικανοτήτων διεξαγωγής μετρήσεων και αξιολόγησής τους που μετέπειτα θα χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό και τη λειτουργία μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τα μαθήματα της θεωρίας παρέχουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της διαδικασίας απόκτησης μετρήσεων, τη λειτουργία και τον χειρισμό της οργανολογίας μετρήσεων, τον χειρισμό οργάνων μέτρησης (αισθητήρων, κλπ.) και τον χειρισμού των δεδομένων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών. Αντιστοίχως, το κάθε εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει την προετοιμασία ενός πειράματος ή μιας διαδικασίας μέτρησης ή ανάλυσης σε ένα επιλεγμένο πρόβλημα, την εκτέλεση των μετρήσεων, όπως και την επεξεργασία και κριτική των δεδομένων ώστε να προκύψουν οι αναζητούμενες παράμετροι ή ιδιότητες του προς ανάλυση συστήματος. Τα προβλήματα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε άσκηση να αφορά μια διαδικασία μέτρησης σε ένα φυσικό ή πειραματικό σύστημα και την επεξεργασία και κριτική των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Το θεωρητικό υπόβαθρο της κάθε άσκησης ταυτίζεται με το θεωρητικό περιεχόμενο του μαθήματος και για το λόγο αυτό αποφεύχθηκε η επανάληψη του θεωρητικού υπόβαθρου στις εργαστηριακές ασκήσεις. Αντ’ αυτού, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες μέθοδοι σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία ή το σύστημα που μετριέται. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση των αποτελεσμάτων προϋποθέτει προσεκτική μελέτη της αντίστοιχης θεωρίας του μαθήματος και των εργαστηριακών σημειώσεων.

natural sciences subject

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Δημοσθένης Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Επιστήμης Υπολογιστών, στα επιμέρους θεματικά της πεδία, με αναγωγή των θεωριών της Επιστήμης υπολογιστών στη σύγχρονη πραγματικότητα και ταυτόχρονα κατανόηση και αξιοποίηση της χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινότητα.